Hải Sơn Trà , About & Contact

Hai Son Tra, Viet Nam
hai-son-tra
@haisontra

“Sau cùng, không phải  bạn sống bao lâu, mà là chúng ta chọn để sống cuộc đời mình như thế nào ” 
”  In the end, it’s not the years in your life that count. It’s the life in your years” ~ Abraham Lincoln

*** 

 

hai-son-tra-signature-17-03

Thích sống chậm, trồng cay, may Mũ Cói  & Túi Cói Biển Việt Nam 
Leading slow-life; love growing trees, sewing Viet Nam straw beach hat & bag.

Mũ Cói Teambuilding Intercontinental Da Nang, 2017 . Source. Ms. Nhung 

 

Túi Cói Đi Biển Việt Nam
Túi Cói Đi Biển Việt Nam
Viet Nam Seagrass Bag, Hai Son Tra
Viet Nam Seagrass Bag, Hai Son Tra
 
Túi Cói Khách Sạn Việt Nam
Mũ _Du _Lịch _Việt _Nam
Mũ Du Lịch Việt Nam
Túi_Cói _ Sài _ Gòn
Túi Quà Sài Gòn