Hai Son Tra
Túi Canvas Sơn Trà

  Túi Canvas Sơn Trà, Cứ đi tận cùng cùng Biển, đôi khi cứ phó mặc Biển dẫn lối sang những ngã rẻ không đình hình trước.    Chiều nay Biển...