Tet 2013


Tet 2013
Tet, a sudden break for family, friends and slow life. Full of the batteries for 2013. Ready for new venture of refining Vietnam straw hats for Vietnam beaches, Vietnam teambuilding with The Beach House Danang, sharing Vietnam and travel industry to tourists and student.

*****
Câu trả lời cho khoảng lặng và ngoài vùng phủ sóng. Thời gian cho gia đình, bạn bè và thinh không.
Chặng đường 2013, hẹn gặp mọi người với sứ mệnh đem nón cói về biển, đến với Teambuilding Vietnam cùng The Beach House Danang, chia sẻ Việt Nam và kinh nghiệm du lịch đến Sinh Viên Đà Nẵng

Hai Sontra

Hải Sơn Trà

Hai Van 2

Hai Sontra

farm stay 1 Farm 7 Farm 6 Farm 5 Farm 4 farm 3 Farm 2 Coffee flower 1

Dhung Cafe 18

Dhung Cafe 9

Dhung Cafe 5

Dhung Cafe 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: